:: เลขบัตรประชาชน
  /Passport No.
  (Foreign student)
    
 
 
 หน้าแรก
 FAQ คำถามที่พบบ่อย
 คู่มือการใช้งาน 
 Link ที่เกี่ยวข้อง
       เว็บ มศว
       หอพัก มศว
       กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.
       บัณฑิตวิทยาลัย
 

  FAQ คำถามที่พบบ่อย
1. ถ้าหากไม่สามารถมารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดได้ จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องติดต่อกองบริการการศึกษาเพื่อเขียนคำร้องขอผ่อนผันการรายงานตัว โดยจะสามารถผ่อนผันได้ 7 วัน หากมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันมากกว่า 7 วัน ต้องยื่นเรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
   
2. สามารถให้ผู้ปกครองมารายงานตัวแทนได้หรือไม่
ตอบ ผู้ปกครองสามารถนำเอกสารรายงานตัวมายื่นเพื่อขอรายงานตัวแทนผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ในวันรายงานตัว
   
3. รูปถ่ายที่ติดในเอกสารรายงานตัว ใช้รูปถ่ายชุดนักเรียนได้หรือไม่
ตอบ รูปถ่ายที่ติดในเอกสารรายงานตัวต้องเป็นรูปถ่ายในชุดนิสิตเท่านั้น
   
4. ไม่มีกระดุม หัวเข็มขัด และตรามหาวิทยาลัย จะทำอย่างไร
ตอบ ซื้อกระดุม หัวเข็มขัด และตรามหาวิทยาลัย (นิสิตหญิง) หรือซื้อเนคไท หัวเข็มขัด ที่ติดเนคไท (นิสิตชาย) ที่ร้านขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
   
5. ไม่สามารถถ่ายรูปในชุดนิสิตก่อนมารายงานตัวได้ เนื่องจากไม่มีกระดุม หัวเข็มขัด และตรามหาวิทยาลัย จะทำอย่างไร
ตอบ นิสิตที่ยังไม่มีเครื่องแบบสามารถมาถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปภายในมหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ได้ ร้านถ่ายรูปมีเครื่องแบบให้บริการ ติดต่อร้านถ่ายรูป 0-2260-4088
   
6. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีชื่อผู้ปกครองได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เปิดใช้สำหรับการหักเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทางอินเทอร์เนต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 จะต้องเป็นชื่อนิสิตเท่านั้น
   
7. ถ้าหากจะกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวหรือไม่
ตอบ นิสิตที่เข้าใหม่ทุกคนต้องชำระเงินค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่กำหนด หากมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะต้องยื่นกู้ตามวันเวลาที่กำหนด หากได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนกู้ยืมจะจ่ายเงินค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนให้นิสิตภายหลังต่อไป
   
8. ถ้าหากรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว จะสามารถไปสอบ Admission ได้หรือไม่
ตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งชื่อผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยไปสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์การสอบผ่านระบบ Admission ถ้าหากต้องการสอบ Admission หลังจากรายงานตัวไปแล้ว จะต้องมายื่นคำร้องขอลาออกที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 – 18.30 น. วันเสาร์ 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2649-5718 และต้องมาลาออกภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 
 
 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อ
ระดับปริญญาตรี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 0-2258-4196, 0-2649-5718, 0-2649-5720, 0-2649-5000 ต่อ 15662
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 0-2258-4119, 0-2649-5000 ต่อ 15644, 15646, 15730
ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป